C2C EDUCATION

naučíme vás

Dokonalý školící plán pro vaši firmu, společnost či organizaci

Každé vzdělávání, které si objednáte, reflektuje postavení Vaší firmy na trhu, velikost, oblast působení, ale hlavně Vaše přání a požadavky.

Školení

My ve společnost C2C Solutions si dobře uvědomuje skutečnost, že školení a poradenství státní správy je velmi aktuální především v souvislosti s nařízeními a prioritami vlády.

Školení

Workshopy a semináře

Školení nižšího a středního managementu se zaměřují na zvyšování kapacity v oblasti využití potenciálu rovných příležitostí.

Workshopy a semináře

Publikace

Pokud máte zájem o studium tématiky rovných příležitostí žen a mužů doporučujeme následující publikace.

Publikace

Školení

My ve společnost C2C Solutions si dobře uvědomuje skutečnost, že školení a poradenství státní správy je velmi aktuální především v souvislosti s nařízeními a prioritami vlády.

Stále větší důraz se klade na prohlubování znalostí a širší vzdělávání pracovnic a pracovníků v oblasti rovných příležitostí. Přinášíme první skutečně odborné a komplexní školení pro zaměstnance veřejné správy ČR, které vychází ze znalostních přednášek a zaměřuje se na prohloubení genderové citlivosti a zároveň citlivosti v oblasti rovných příležitostí vůbec.

IMPLEMENTACE GENDERU (HORIZONTÁLNÍ TÉMA) DO PROJEKTU

Nabízíme podrobnou analýza vašich projektů z genderového hlediska. Pomůžeme Vám s přípravou projektu především s ohledem na odhalování přesahů v rámci tzv. neutrálních témat.

GENDER A SPOLEČNOST

Během našeho školení se účastnice a účastníci seznámí s názvoslovím genderových studií, s hlavními teoretickými koncepty a možnostmi jak je aplikovat do každodenní práce. Díky účasti v kurzu získají nepostradatelné teoretické zázemí a jistotu ve vlastní práci, která přispěje k jejich schopnosti dále analyzovat dopady vlastní činnosti v rámci státní sféry. Chceme v rámci našeho školení napomoci aktivnímu prosazování politiky rovných příležitostí do každodenní praxe státní sféry a posílit obecné povědomí o této problematice.

Workshopy a semináře

GENDER A SPOLEČNOST

Školení se zaměřuje na gender, genderové role, společenské role a všechny další aspekty, tématiky. Během školení se účastnice a účastníci seznámí s procesem socializace a zakotvování genderových rolí.

GENDEROVÁ DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI

Školení se zaměřuje především na právní předpoklady pro nastavení rovných šancí v zaměstnávání, které vychází i z evropské legislativy. Během školení se účastnice a účastníci seznámí s právní úpravou, která zakazuje diskriminující jednání např. v oblasti přijímání do zaměstnání, či odměňování. Podrobně Vás seznámíme s přístupy, které se dlouhodobě osvědčují v zahraničí a zároveň s novými nastupujícími trendy.

TRENDY V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ RODINY A ZAMĚSTNÁNÍ A PODPORY ŽEN

WORK – LIFE – BALANCE

Školení vás seznámí s inovativními možnostmi slaďování rodiny a zaměstnání a flexibilními formami práce. V rámci kurzu budeme diskutovat zisky a náklady, přičemž hlavní důraz budeme klást na rozvinutí konkrétní personální politiky v rámci vaší firmy.

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Školení zvyšuje schopnost rozpoznat nežádoucí jednání, které narušuje profesionální vztahy na pracovišti a soulad ve vašem pracovním týmu. Naučíme Vás, jak se vyvarovat jednání, které ruší správné fungování uvnitř vaší společnosti a brzdí tak váš náskok před konkurencí. Představíme Vám meze legislativy ČR a EU, seznámíme vás s vašimi povinnostmi a naučíme vás, jak důstojně a v pravý čas zamezit nežádoucímu jednání. Ukážeme Vám, jak si nejlépe osvojit citlivost k takovým tématům, která nežádoucím způsobem ovlivňují vztahy mezi pracujícími a naučit vás, jak s nimi korektně zacházet.

VYUŽITÍ GENDEROVÉ ROVNOSTI K PERSONALISTICKÉ PRÁCI

Školení je zaměřeno na hlavní obsah personalistické práce a vyzdvihneme ta témata, která se týkají rovných příležitostí. Ukážeme Vám, jak vaši personální agendu obohatit o novou perspektivu a zefektivnit její fungování. Tento kurz zásadním způsobem přispívá k rozvinutí citlivosti na genderová témata a využití možností moderní personalistické práce na konkrétních pracovištích. Zaměříme se na genderově korektní komunikaci, vnitřní procesy a jazyk interních materiálů jako prostředky změny nastavení firemní kultury v oblasti rovných příležitostí.

GENDEROVÁ CITLIVOST V KOMUNIKACI

Komunikační dovednosti patří k základní výbavě sociálních pracovnic a pracovníků. Přesto gender nebývá ústředním tématem a hlavním předmětem vzdělání pracovníků v sociální oblasti. Naše školení poskytuje praktické zvládnutí dovedností komunikace ve vztahu ke klientkám a klientům, kteří často vykazují velmi specifické reakce vzhledem k vlastnímu genderovému nastavení. Naučíme vás jak porozumět těmto predispozicím a snáze komunikovat s vašimi klientkami a klienty. Váš tým sociálních pracovnic a pracovníků si díky absolvovanému kurzu rozšíří vlastní kompetence pro své budoucí působení.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR) A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ

CSR patří k trendům, které se již plně zakotvily v České republice. Jak lze naplňovat požadavky normy ISO 26000 o Společenské odpovědnosti firem, jaká jsou jejích východiska a kde je rovné zacházení v normě zakotveno, to vše jsou témata tohoto workshopu.

REKLAMA, MARKETING A GENDER

Úvod do marketingu a reklamy, která není zatížena genderovými stereotypy. Tento workshop je designovaný jako úvod do studia médií a reklamy.

Pokud máte zájem o studium tématiky rovných příležitostí žen a mužů doporučujeme následující publikace

  • Ženy a česká společnost (ed. Petra Kubálková, cats2cas, 2016) info zde
  • Diverzita v principech managementu kvality a společenské odpovědnosti organizací a firem (ed. Petra Kubálková, ProEquality, 2011)
  • Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem (Kateřina Vyžvaldová, Petra Kubálková, ProEquality, 2010) info zde
  • Ženy a česká společnost (ed. Petra Kubálková, Tereza Wennerholm-Čáslavská, ProEquality, 2010) info zde