C2C EDUCATION

naučíme vás

Připravíme a realizujeme vám vzdělávání na míru pro vaši firmu nebo společnost.

Nabízíme témata zaměřená na diskriminaci, diverzitu, odměňování, flexibilní formy práce, sexuální obtěžování a mnoho dalších a to jak online tak offline.

Každé vzdělávání, které si objednáte, reflektuje postavení Vaší firmy na trhu, velikost, oblast působení, ale hlavně Vaše přání a požadavky.

Školení

My ve společnost C2C Solutions si dobře uvědomuje skutečnost, že školení a poradenství státní správy je velmi aktuální především v souvislosti s nařízeními a prioritami vlády.

Školení

Workshopy a semináře

Školení nižšího a středního managementu se zaměřují na zvyšování kapacity v oblasti využití potenciálu rovných příležitostí.

Workshopy a semináře

Publikace

Pokud máte zájem o studium tématiky rovných příležitostí žen a mužů doporučujeme následující publikace.

Publikace

Školení

My ve společnost C2C Solutions si dobře uvědomuje skutečnost, že školení a poradenství státní správy je velmi aktuální především v souvislosti s nařízeními a prioritami vlády.

Stále větší důraz se klade na prohlubování znalostí a širší vzdělávání pracovnic a pracovníků v oblasti rovných příležitostí. Přinášíme první skutečně odborné a komplexní školení pro zaměstnance veřejné správy ČR, které vychází ze znalostních přednášek a zaměřuje se na prohloubení genderové citlivosti a zároveň citlivosti v oblasti rovných příležitostí vůbec.

IMPLEMENTACE GENDERU (HORIZONTÁLNÍ TÉMA) DO PROJEKTU

Nabízíme podrobnou analýza vašich projektů z genderového hlediska. Pomůžeme Vám s přípravou projektu především s ohledem na odhalování přesahů v rámci tzv. neutrálních témat.

GENDER A SPOLEČNOST

Během našeho školení se účastnice a účastníci seznámí s názvoslovím genderových studií, s hlavními teoretickými koncepty a možnostmi jak je aplikovat do každodenní práce. Díky účasti v kurzu získají nepostradatelné teoretické zázemí a jistotu ve vlastní práci, která přispěje k jejich schopnosti dále analyzovat dopady vlastní činnosti v rámci státní sféry. Chceme v rámci našeho školení napomoci aktivnímu prosazování politiky rovných příležitostí do každodenní praxe státní sféry a posílit obecné povědomí o této problematice.

Workshopy a semináře

GENDER A SPOLEČNOST

Školení se zaměřuje na gender, genderové role, společenské role a všechny další aspekty, tématiky. Během školení se účastnice a účastníci seznámí s procesem socializace a zakotvování genderových rolí.

GENDEROVÁ DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI

Školení se zaměřuje především na právní předpoklady pro nastavení rovných šancí v zaměstnávání, které vychází i z evropské legislativy. Během školení se účastnice a účastníci seznámí s právní úpravou, která zakazuje diskriminující jednání např. v oblasti přijímání do zaměstnání, či odměňování. Podrobně Vás seznámíme s přístupy, které se dlouhodobě osvědčují v zahraničí a zároveň s novými nastupujícími trendy.

TRENDY V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ RODINY A ZAMĚSTNÁNÍ A PODPORY ŽEN

WORK – LIFE – BALANCE

Školení vás seznámí s inovativními možnostmi slaďování rodiny a zaměstnání a flexibilními formami práce. V rámci kurzu budeme diskutovat zisky a náklady, přičemž hlavní důraz budeme klást na rozvinutí konkrétní personální politiky v rámci vaší firmy.

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Školení zvyšuje schopnost rozpoznat nežádoucí jednání, které narušuje profesionální vztahy na pracovišti a soulad ve vašem pracovním týmu. Naučíme Vás, jak se vyvarovat jednání, které ruší správné fungování uvnitř vaší společnosti a brzdí tak váš náskok před konkurencí. Představíme Vám meze legislativy ČR a EU, seznámíme vás s vašimi povinnostmi a naučíme vás, jak důstojně a v pravý čas zamezit nežádoucímu jednání. Ukážeme Vám, jak si nejlépe osvojit citlivost k takovým tématům, která nežádoucím způsobem ovlivňují vztahy mezi pracujícími a naučit vás, jak s nimi korektně zacházet.

VYUŽITÍ GENDEROVÉ ROVNOSTI K PERSONALISTICKÉ PRÁCI

Školení je zaměřeno na hlavní obsah personalistické práce a vyzdvihneme ta témata, která se týkají rovných příležitostí. Ukážeme Vám, jak vaši personální agendu obohatit o novou perspektivu a zefektivnit její fungování. Tento kurz zásadním způsobem přispívá k rozvinutí citlivosti na genderová témata a využití možností moderní personalistické práce na konkrétních pracovištích. Zaměříme se na genderově korektní komunikaci, vnitřní procesy a jazyk interních materiálů jako prostředky změny nastavení firemní kultury v oblasti rovných příležitostí.

GENDEROVÁ CITLIVOST V KOMUNIKACI

Komunikační dovednosti patří k základní výbavě sociálních pracovnic a pracovníků. Přesto gender nebývá ústředním tématem a hlavním předmětem vzdělání pracovníků v sociální oblasti. Naše školení poskytuje praktické zvládnutí dovedností komunikace ve vztahu ke klientkám a klientům, kteří často vykazují velmi specifické reakce vzhledem k vlastnímu genderovému nastavení. Naučíme vás jak porozumět těmto predispozicím a snáze komunikovat s vašimi klientkami a klienty. Váš tým sociálních pracovnic a pracovníků si díky absolvovanému kurzu rozšíří vlastní kompetence pro své budoucí působení.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR) A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ

CSR patří k trendům, které se již plně zakotvily v České republice. Jak lze naplňovat požadavky normy ISO 26000 o Společenské odpovědnosti firem, jaká jsou jejích východiska a kde je rovné zacházení v normě zakotveno, to vše jsou témata tohoto workshopu.

REKLAMA, MARKETING A GENDER

Úvod do marketingu a reklamy, která není zatížena genderovými stereotypy. Tento workshop je designovaný jako úvod do studia médií a reklamy.

Pokud máte zájem o studium tématiky rovných příležitostí žen a mužů doporučujeme následující publikace

  • Ženy a česká společnost (ed. Petra Kubálková, cats2cas, 2016) info zde
  • Diverzita v principech managementu kvality a společenské odpovědnosti organizací a firem (ed. Petra Kubálková, ProEquality, 2011)
  • Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem (Kateřina Vyžvaldová, Petra Kubálková, ProEquality, 2010) info zde
  • Ženy a česká společnost (ed. Petra Kubálková, Tereza Wennerholm-Čáslavská, ProEquality, 2010) info zde