Audit a Akční plán pro FEL ČVUT

V roce 2022 byla naše společnost vybrána pro realizaci genderového auditu na FEL ČVUT. Audit se, kromě jiného, opíral o Akční plán ČVUT, který byl následně upraven. Cílem zakázky bylo připravit fakultu na čerpání dotací z programu Horizon 2020. Zakázka byla obohacena o dotazníkové šetření mezi studujícími bakalářských, magisterských a doktorandských oborů.

V rámci projektu bylo realizováno:

  • Dotazníkové šetření v angličtině a češtině mezi pracujícími na vědeckých i nevědeckých pozicích;
  • Realizace dotazníkového šetření v angličtině a češtině mezi studujícími.
  • Realizace fokusních skupin.
  • Analýza dokumentů, směrnic, pravidel i akčních plánů nejen FEL, ale i ČVUT, včetně Akčního plánu rovnosti.
  • Tvorba akčního plánu pro FEL ČVUT.

Celý audit včetně představení závěrů, doporučení a akčního plánu trval osm měsíců. Jeho závěry jsou nyní používány pro aktualizaci Strategie ČVUT.

FEL ČVUT na základě auditu vytvořila speciální stránku pro rovné příležitosti – Rozmanitost týmů na FELu.

Auditní tým: Mgr. Petra Kubálková, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf

Kategorie